خدمات ما

متخصصین صنعت توزیع دارو

رویکرد و متدولوژی ما

نوالتیا سولوشن مجموعه ای است که در صنعت توزیع دارو صاحب تجربه و تخصص است و می تواند دامنه وسیعی از خدمات را در اختیار مشتریان ارجمند خود قرار دهد. این خدمات از راهنمایی در طراحی پروژه گرفته تا بهینه سازی فرآیندها را در بر می گیرد تا موفقیت پروژه را برای مشتری تضمین نماید.

فاز 1: طراحی انبار
فاز 2: تنظیم قرارداد با پیمانکاران و تامین کنندگان
فاز 3: اجرای پروژه
فاز 4: راه اندازی عملیاتی و بهره برداری انبار
فاز 5: بهینه سازی انبار

خدمات ما میتواند مطابق با نیازهای مشتری و بر اساس شرایط ومقتضیات مشتری ارائه شود.

Situation 1
Situation 2