فاز 1: طراحی انبار

طراحی یک انبار جدید، امری بسیار مهم در استراتژی کسب و کار یک شرکت توزیع قلمداد می شود. تجارب نوالتیا حکایت از آن دارد که رمز موفقیت در این امر مهم، تجزیه و تحلیل کافی و کارآمد در حوزه های ذیل است.

  • شیوه عملیاتی و نمودار جریان کسب و کار
  • ایمنی، امنیت و بیمه های احتمالی
  • ساختار سازمانی، نوع و تعداد پرسنل
  • قواعد منطبق با الزامات و استانداردها
  • منابع مالی مورد نیاز
  • گزارش سطح اتوماسیون انبار
  • دیاگرام گردش کار و طراحی انبار
  • فهرست اطلاعات پایه انبار
  • طرح معماری انبار و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
  • طرح زیرساخت IT انبار
انواع خروجی حاصل از فاز 1