فاز 2: تنظیم قرارداد با پیمانکاران و تامین کنندگان

نوالتیا سولوشن میتواند نقش مشاور فنی شما را ایفا نماید. در مواردی مثل تنظیم قرارداد با شرکتهای پیمانکار نصب و راه اندازی تاسیسات، ابنیه و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات انبار و هرگونه خدمات مورد نیاز در احداث و بهینه سازی انبار، روی کمک متخصصین ما حساب کنید.

Tender preparation
 • تشریح شرایط و مفاد قرارداد
 • گزارش اقدامات کلی
 • تشریح خدمات مورد تعهد
 • اارزیابی و اندازه گیری جزییات مورد اشاره در قرارداد
 • تعیین ضرب العجل ها و زمانهای کلیدی
Bidding Process
 • مشاوره در تنظیم و تدوین RFP
 • مشاوره فنی در تعامل با پیمانکاران
 • ارزیابی پیشنهادات
 • مذاکره مستقیم با پیمانکاران
Bidding Process
 • تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی
 • تدوین جدول مقایسات و ارزیابی ها
 • بهینه گزینی
 • هدایت مذاکرات نهایی
 • همراهی با مشتریان در اخذ تصمیم نهایی
 • بررسی نهایی شرایط قرارداد
 • برنامه ریزی شرایط پرداخت