فاز 3: اجرای پروژه

تیم مدیریت پروژه نوالتیا سولوشن مرکب از یک مدیر پروژه و تعدادی از کارشناسان متخصص در حوزه های مرتبط است. ما فرآیند کامل اجرای پروژه را تا رسیدن به نقطه نهایی مطلوب، تحت کنترل قرار میدهیم که شامل ساخت بنا، نصب و راه اندازی تاسیسات، حمل و نقل و نصب تجهیزات و ماشین آلات است. این فرایند، نظارت و کنترل ابعاد مختلف پروژه از جمله هزینه، مدت زمان و کیفیت اجرا را نیز در بر می گیرد.

Esquema proyecto
Esquema proyecto semi-reducido
Esquema proyecto reducido