فاز 4: راه اندازی عملیاتی و بهره برداری انبار

تجربیات عملی نوالیا سولوشن، عامل کلیدی موفقیت در عملیات انبارداری ناب و راه اندازی آن است. متدولوژی ما بر پایه یک روش ارزیابی لایه به لایه است که طی آن، عملکرد و کیفیت کاری هر یک از پیمانکاران به صورت جداگانه و در قالب آزمون های پذیرش در محل (SATs)، بررسی نحوه نصب (IR) وکیفیت سنجی عملیات(OQ) ارزیابی می شود.

Pc schema
Tablet schema
Mobile schema