فاز 5: بهینه سازی انبار

چه بخواهید که یک انبار کاملا جدید بنا کنید و چه در نظر داشته باشید که انبار فعلی خود را بهینه سازی و ارتقا ببخشید، نوالیتا سولوشن می تواند در کنار شما بوده و توانمدیها و تجارب خود را برای تحقق این خواسته شما دراختیارتان قرار دهد. کمک ما در این مسیر، تحقق بهره وری، کارایی و کیفیت بالا در انبار مورد نظر شماست.

تجزیه و تحلیل سه بعدی
3-Dimensional Analysis
متدولوژی مدیریت تغییر
Driving change methologies
حوزه هایی که بصورت دقیق تچزیه و تحلیل خواهند شد
Areas detailed of analysis
شاخصهای ملموس نتیجه گرا
Tangible results indicators